NCG – NEW CONSULTING GROUP w partnerstwie z Fundacją RAZEM realizuje projekt:

Wachlarz możliwości

integracja społeczna i zawodowa mieszkańców województwa śląskiego

O projekcie

NR PROJEKTU: RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-02-01 do: 2019-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 009 925,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 908 932,50 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej wśród min 22% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej oraz zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 50 os. z obszaru woj. śląskiego, dzięki wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będzie 30 kobiet i 20 mężczyzn niepracujących, w wieku 18-67 tj. os. fiz. zamieszkujące na terenie woj. śląskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo lub zarejestrowane w PUP z 3 profilem pomocy. Wsparcie kierujemy do osób z niepełnosprawnościami, przy czym min. 50% UP stanowić będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem wynikającym z indywidualnych potrzeb i predyspozycji obejmującym:

1. Opracowanie ścieżki reintegracji i Indywidualny Plan Działania

2. Poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne

4. Pośrednictwo pracy

5. Coaching

6. Staże

HARMONOGRAM

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3