O projekcie

Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0345/15

Wartość projektu: 999.199 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 849.319 PLN

Cel projektu:

poprawa możliwości zdobycia i utrzymania zatrudnienia 60 uczestniczek i uczestników: poprzez zwiększenie ich potencjału społecznego i zawodowego w okresie 01.06.2016 – 31.08.2017

Uczestnicy:

60 osób powyżej 50 r.ż i osób niepełnosprawnych powyżej 30 r.ż. z powiatów woj. małopolskiego o najwyższej stopie bezrobocia

Działania:

Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i stażach w celu nabycia umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W trakcie udziału w proj. uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

Rezultaty:

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez wszystkich uczestników projektu Zdobycie zatrudnienia przez minimum 17 osób

Zadania realizowane w projekcie:

1. Diagnoza potrzeb – IPD

2. Indywidualne Wsparcie Motywacyjne.

3. Warsztaty Wsparcia Grupowego

4. Pośrednictwo pracy

5. Szkolenia zawodowe

6. Staże

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin uczestnictwa

Umowa stażowa

Umowa uczestnictwa

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dokumentach dotyczących zatrudnienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Skierowanie na badania

Zapytania ofertowe